หน้าแรก iqeq pic pic pic pic

กำหนดการ
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ ๑
และการประชุมวิชาการการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ ๙
“เด็กไทย...ก้าวไกลสู่อาเซียน”
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

เวลา กิจกรรม
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. พิธีเปิด
๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ “เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
โดย   รศ.ดร.สายสุรี จุติกุล               ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคม สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

การอภิปรายเรื่อง “ความพร้อมของเด็กไทยในการก้าวสู่สังคมอาเซียน”
โดย        

๑) น.พ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต                              รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒) ผ.ศ.น.พ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ            อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๓) ร.ศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร                         ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

๔) ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ                           ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ

๕) ร.ศ.ดร. ยืน ภู่วรวรรณ                                 รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             
ผู้ดำเนินอภิปราย    แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์     จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การสำรวจความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนไทยวัย ๖-๑๕ ปี

โดย  แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร           ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

การนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง ความเข้มแข็งทางใจ (RQ)

โดย นางสุภาวดี นวลมณี                            กลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕  ห้อง

      · เรื่อง การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากภัยพิบัติ
โดย  สถาบันราชานุกูล

     · เรื่อง ADHD                      
โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์


     · เรื่อง Satir Parenting Model
  โดย ทีมวิทยากรจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต


    · เรื่อง Social Skills Improvement (Autistic)
โดย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

      · เรื่อง Smart Teen
โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 
๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การเสวนาเรื่อง “IT กับการเรียนรู้ของเด็ก

ทีม “เสวนาเด็กห่าม” จากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
ผู้ดำเนินการเสวนา  

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พิธีปิด โดย  อธิบดีกรมสุขภาพจิต

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยน อยู่ระหว่างการประสานงานติดต่อวิทยากร

ดาวนโหลดแบบตอบรับ (ส่งภายในวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ )

กลับหน้าแรก