pic pic pic pic pic pic


กลับหน้าสื่อพัฒนา


รายชื่อหนังสือเสริมสร้าง IQ/EQ เด็กวัยเรียนสำหรับพ่อแม่

ชื่อหนังสือ : เสริมสร้าง IQ , EQ ให้ลูกวัยเรียน
ชื่อผู้เขียน : สุภาวดี หาญเมธี (บรรณาธิการอำนวยการ)
จัดพิมพ์โดย : บริษัทแปลน พับลิชชิ่ง จำกัด
ราคา : 115 บาท

สรุปเนื้อหา :

เป็นหนังสือสำหรับผู้ปกครอง พ่อแม่/ผู้สนใจ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง IQ , EQ ให้ลูกวัยเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาลูกให้เป็นคน เก่ง ตามศักยภาพของเด็ก การสอนให้ลูกคิดและแก้ปัญหาเป็นพร้อมเทคนิคในการฝึก EQ และปรับแก้พฤติกรรมของลูก รวมทั้งบทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมให้ลูกก้าวเข้าสู่การเรียนในระบบใหม่

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรก