กลับหน้าสื่อพัฒนา


รายชื่อหนังสือเสริมสร้าง IQ/EQ เด็กวัยเรียนสำหรับพ่อแม่

ชื่อหนังสือ : คู่มือการเลี้ยงลูก ตอน วัย 6-12 ปี
ชื่อผู้เขียน : แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ราคา : -

สรุปเนื้อหา :

เป็นหนังสือที่อธิบายให้พ่อแม่ครูเข้าใจ ถึงลักษณะของเด็กวัยเรียนการเจริญเติบโต
และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและการเข้าสังคม อารมณ์ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้ และจริยธรรมพร้อมทั้งแนวทางในการดูและและส่งเสริมคุณภาพของเด็กวัยเรียน ตลอดจนเทคนิคการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เติบโตเป็นวัยรุ่นที่มีคุณภาพในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้และปัญหาที่พบบ่อยในวัยเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไข หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ ครู / ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยเรียนเพราะจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเด็กวัยเรียนมากขึ้น และมีแนวทางการดูแลส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนเป็นเด็กที่มีคุณภาพ "การที่เด็กจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี จะต้องมาจากรากฐานครอบครัวที่มีความรัก เอื้ออาทรและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ดีมีสุขได้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับแต่ประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่พอใจอยู่ตลอดเวลา ตรงกันข้ามความรู้สึกไม่พึงพอใจที่เหมาะสมกับวัย เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ ปรับตัวและแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นการเติมความเข้มแข็งให้กับชีวิตของเด็ก"

กลับหน้าสารบัญ


กลับหน้าแรก

สถาบันราชานุกูล
4737 ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์.0-2245-4601-5 , โทรสาร 0-2248-2944