picpicpicpicpicpic

ชื่อบทความ
การพัฒนาแบบฝึกประกอบการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง
สัมฤทธิ์ หมู่มี , 2546
หมวดงานวิจัย
งานวิจัย
เอกสารวิชาการ:
ดาวน์โหลด
บทนำ

บทคัดย่อ

ความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับเด็กเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการวิจัยพัฒนาแบบฝึกประกอบการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

กลับหน้าแรก