pic pic pic pic pic pic

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient :EQ)


สรุปผลคะแนนในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับช่วงคะแนนปกติ (อายุ 18-25ปี)
ด้าน ด้านย่อย ช่วงคะแนนปกติ คะแนนที่ได้ ผลที่ได้
ดี 1.1 ควบคุมตนเอง (ข้อ 1-6) 13-18 0 ต่ำกว่าปกติ
1.2 เห็นใจผู้อื่น (ข้อ 7-12) 16-21 0 ต่ำกว่าปกติ
1.3 รับผิดชอบ (ข้อ 13-18) 17-23 0 ต่ำกว่าปกติ
เก่ง 2.1 มีแรงจูงใจ (ข้อ 19-24) 15-21 0 ต่ำกว่าปกติ
2.2 ตัดสินใจแก้ปัญหา (ข้อ 25-30) 14-20 0 ต่ำกว่าปกติ
2.3 สัมพันธภาพ (ข้อ 31-36) 15-20 0 ต่ำกว่าปกติ
เก่ง ภูมิใจในตนเอง (ข้อ 37-40) 9-14 0 ต่ำกว่าปกติ
3.2 พอใจชีวิต (ข้อ 41-46) 16-22 0 ต่ำกว่าปกติ
3.3 สุขสงบทางใจ (ข้อ 47-52) 15-21 0 ต่ำกว่าปกติ


สรุปผลคะแนนในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับช่วงคะแนนปกติ (อายุ 26-60ปี)
ด้าน ด้านย่อย ช่วงคะแนนปกติ คะแนนที่ได้ ผลที่ได้
ดี 1.1 ควบคุมตนเอง (ข้อ 1-6) 14-18 0 ต่ำกว่าปกติ
1.2 เห็นใจผู้อื่น (ข้อ 7-12) 16-21 0 ต่ำกว่าปกติ
1.3 รับผิดชอบ (ข้อ 13-18) 18-23 0 ต่ำกว่าปกติ
เก่ง 2.1 มีแรงจูงใจ (ข้อ 19-24) 16-22 0 ต่ำกว่าปกติ
2.2 ตัดสินใจแก้ปัญหา (ข้อ 25-30) 15-21 0 ต่ำกว่าปกติ
2.3 สัมพันธภาพ (ข้อ 31-36) 15-21 0 ต่ำกว่าปกติ
เก่ง ภูมิใจในตนเอง (ข้อ 37-40) 10-14 0 ต่ำกว่าปกติ
3.2 พอใจชีวิต (ข้อ 41-46) 16-22 0 ต่ำกว่าปกติ
3.3 สุขสงบทางใจ (ข้อ 47-52) 16-22 0 ต่ำกว่าปกติ

หมายเหตุ คะแนนที่ได้ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติ ไม่ได้หมายความว่าท่านมีความผิดปกติในด้านนั้น เพราะด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นคะแนนที่ได้ต่ำจึงเป็นข้อเตือนใจให้ท่านหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้นให้มากยิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดและแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มีอยู่ในหนังสืออีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (สำหรับประชาชน)ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งท่านสามรถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ทางกรมสุขภาพจิตหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
กลับหน้าแรก