แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต

แบบทดสอบออนไลน์ด้าน IQ EQ ทดสอบและทราบผลได้ทันที

  แบบทดสอบจากเวบของกรมสุขภาพจิต
 
pic ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ใหม่ ปี 2547 (54 ข้อ) 
pic ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม่ ปี 2547 (15 ข้อ) 
pic เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)
pic แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย
pic แบบวัดความเครียดสวนปรุง ( Suanprung Stress Test-20, SPST - 20 )
pic ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
pic  ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสมบูรณ์ Thai Happiness Indicators (TMHI – 66)
pic แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
pic แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก
pic แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
pic แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี


กลับหน้าแรก